תקנון האתר

כללי

 1. אתר www.esticastro.com  (להלן – "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים וסדנאות שונים  (להלן "המוצרים") ומציע לגולשי האינטרנט מוצרים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון. האתר הינו בבעלות אסתי קסטרו (להלן החברה).
 1. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").
 1. בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר, כולל הרישא והסיפא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם הגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, אין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא.

 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשה הלקוח באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי בין הלקוח לחברה. לפיכך, כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 1. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 1. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 1. הופעתם של מוצרים שונים באתר אינה מחייבת את החברה להחזיק מלאי של כל הפריטים המופיעים.
 1. באתר "אסתי קסטרו״ מוצגים ומצולמים מוצרים שונים. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים. משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה. עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, בפרט הפרשי גוונים.
 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, גודל, מחיר וכיו”ב.
 1. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 1. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, היא רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. כמו כן, ייתכן כי מבצעים הקיימים באתר האינטרנט לא חלים לגבי רכישה במקומות אחרים בהם נמכרים המוצרים. האמור חל גם לגבי המקרה ההפוך – ייתכן ומבצעים בחנויות פיזיות לא קיימים באתר האינטרנט.
 1. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות. חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 1. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות ל “אסתי קסטרו” במייל Info@esticastro.com או בטלפון מס’ 052.5297250.

פרטי רוכש המוצרים ואבטחת האתר

 1. בעת הזמנה של מוצרים באמצעות האתר, יידרש הגולש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלת האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הגולש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 1. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר בין היתר, בכפוף להיות הרוכש בן 18 שנים ומעלה ובכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “לקוח”).
 1. על הלקוח להיות בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון זר תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 1. על הלקוח להיות בעל כתובת למשלוח דואר, דרכה הוא מבקש לקבל את המוצרים אותם הזמין.
 1. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, אך למעט פרטי כרטיס האשראי, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, לשרת עליו מתנהל האתר. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט כדרוש על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח. בתשלומים הנעשים באמצעות האינטרנט, הלקוח ימסור את פרטי כרטיס האשראי ישירות לחברת הסליקה, מבלי שיעברו דרך החברה בשום שלב של הרכישה. 
 1. ברכישות באמצעות הטלפון הלקוח ימסור את פרטי כרטיס האשראי לנציג החברה, וזה יזינם ישירות לשרתי חברת הסליקה, מבלי לשמור את הפרטים בידי החברה. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הלקוח (למעט פרטי כרטיס אשראי) לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא. 
 1. החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

הזמנות ורכישת מוצרים

1. ניתן לרכוש מוצר דרך האתר ו/או דרך הטלפון.

2. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על הלקוח להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו הלקוח לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

4. בעת הרישום באתר על הלקוח ליצור שם משתמש וסיסמא ייחודי משלו וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו על מנת שבמידה וישכח המזמין את הסיסמא, ניתן לאפס את הסיסמה ידנית דרך טופס ההתחברות באתר ולאחר מכן תשלח אליו סיסמה חדשה לכתובת הדוא”ל אשר הוזנה באתר בעת הרישום הראשוני.

5. בעתיד, אם וכאשר יבקש הלקוח לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה הלקוח לפי שם המשתמש והסיסמא שבחר.

6. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי הלקוח בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

7. החברה רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

8. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר דרך האתר, ייחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר”).

9. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

10. באחריות הלקוח בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדייקים. “אסתי קסטרו” איננה אחראית לאימות פרטי הלקוח ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוח  מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.

11. עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלת האתר בשום צורה.

12. רישומי המחשב של אתר “אסתי קסטרו” בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

13. לרכישת מוצר דרך הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המופיע באתר ולמסור את פרטי המוצר הנבחר, פרטי הלקוח ופרטי התשלום. נציג מטעם בעלת האתר יאשר ללקוח, טלפונית, שהמוצר הנבחר נמצא במלאי ושניתן להזמינו ויגבה תשלום באמצעות כרטיס אשראי.

14. הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש ו/או התשלום הוסדר בדרך אחרת לשביעות רצון החברה; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

אופן ביצוע התשלום

1. התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי, והחיוב מתבצע בשקלים. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. מחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. סך הסכום המחויב יופיע בעגלת הקניות לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו, ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה.

2. פרטי כרטיס האשראי יועברו באמצעות שרת מאובטח של חברת הסליקה כאשר הם מוצפנים. אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ניתן להזין את פרטי ההזמנה לצורך יצירת קשר טלפוני, על מנת להעביר את פרטי כרטיס האשראי.


3. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת ביט, פיי פאל- (WWW.PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

4. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות ביט או הפיי פאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מביט או פיי פאל. השימוש וקבלת האישור מפיי-פאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פיי פאל.

5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

6. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את החברה או הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.

7. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

8. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפיי פאל או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והחברה תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

9. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – תהיה החברה רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או החברה ו/או בעלת האתר.

10. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם, אם שולם, להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.


11 יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

12. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפיי פאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.

13. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקת מוצרים

 1. אספקת המוצר/ים ע”י האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאל, כלומר המוצר שולם. כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
 1. החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה כי המוצר יגיע במהירות.
 1. מועד אספקת המוצרים הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי (ימים א’-ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון).
 1. מחירי משלוח מוגדרים בתקנון המשלוחים.
 1. ניתן לבצע איסוף עצמי מהסטודיו בתל אביב בתיאום מראש לאחר קבלת הודעה על כך שההזמנה מוכנה. במקרה כזה לא יחוייב הלקוח בדמי משלוח. במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט מהחנות, באחריותו לתאם את איסוף המוצרים עם החברה.
 1. המשלוח יבוצע עד שבעה ימי עבודה מרגע אישור ההזמנה. במידה ובוצעה הזמנה מיוחדת, מועד האספקה יקבע מול החברה בנפרד.
 1. במקרה של הובלה חריגה או הובלה מחוץ לישראל ייגבה תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. באחריות הלקוח לברר את עלות ההובלה החריגה טרם ביצוע ההזמנה.
 1. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשב וכיוצ”ב.
 1. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
 1. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, הנהלת האתר תודיע ללקוח ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
 1. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הנקוב – על הלקוח להודיע על כך מיידית ל-“אסתי קסטרו” על פי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר, יוחזר ללקוח הכסף אשר שולם עבור המוצר בכפוף ובהתאם לברור עם חברת המשלוחים ובכפוף לסעיפים 1-10 המופיעים לעיל תחת סעיף ״אספקת מוצרים״.

ביטול רכישה מצד הלקוח

 1. הודעה על ביטול הזמנת המוצר מכל סיבה שהיא תהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
 1. ביטול הזמנת המוצר יתאפשר מיום הזמנת המוצר ועד 14 ימים מיום הזמנת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981, לפי המאוחר מבין השניים.
 1. ביטול הזמנת המוצר יעשה בכתב באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: Info@esticastro.com
  ההודעה תכלול את פרטי הלקוח, שמות המוצר/ים, תאריך רכישה, מספר הזמנה וסיבת ההחזרה.
 1. ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי החברה או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה. 
 1. מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר לחברה תוך 14 יום ע"י משלוח אל החברה (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין.
 1. ביטול הזמנת המוצר יהיה כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר שהוזמן באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לסטודיו ברחוב הפנינים 1 יפו העתיקה, על חשבונו.
 1. דמי ביטול הזמנת המוצר לפי הכללים לעיל, יהיו בסך של 5% ממחיר המוצר שהוזמן או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. הכסף יוחזר ללקוח באותו האופן בו שולם רק לאחר קבלת המוצר בסטודיו.
 1. במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.
 1. במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח לאחר חיוב, גם אם טרם יצא המשלוח, הלקוח יחוייב בדמי ביטול בסך 5% מהעסקה המקורית

ביטול רכישה מצד ״אסתי קסטרו״

 1. בעלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 1. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או ללקוח, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
 1. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 1. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, בעלת האתר לא תהיה אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הגבלת אחריות ומוצרים פגומים

 1. בעלת האתר שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהו באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לבעלת האתר ולהתריע על כך. בעלת האתר תבדוק את התלונה, ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.
 1. מוצרים פגומים שנרכשו יוחלפו בחנות במוצרים דומים לאחר שנבדקו הפגמים והתברר שהפגם אינו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח. 
 1. בעלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי בעלת האתר עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 1. בעלת האתר (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 1. בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 1. בכל מקרה חבות החנות, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.
 1. החנות ו/או בעלת האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. בעלת האתר תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

החזרות והחלפות

אסתי קסטרו תאפשר ללקוחותיה החלפות או החזרות בתנאים הבאים:

 1. החזר או החלפה של מוצר תעשה אך ורק בסטודיו.
 1. הפריט לא היה בשימוש ולא ניזוק, ומוחזר בתוך אריזתו המקורית לסטודיו.
 1. במקרה של החזרת מוצר ״אסתי קסטרו״ תבדוק את המקרה ואם אפשר למצוא לנכון לזכות את הלקוח, הזיכוי יבוצע באמצעות כרטיס האשראי בו שולם הפריט בניכוי 5% מגובה העסקה.

סדנאות

 1. שינוי תאריך / ביטול הרישום על ידי הנרשם בטווח של עד 5 ימי עסקים לפני מועד הסדנה מחייב דמי ביטול 5% או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.
 2. שינוי תאריך / ביטול הרישום על ידי הנרשם החל מ-5 ימי עסקים ועד 48 שעות לפני מועד פתיחת הסדנה מחייב דמי ביטול של 50% מהתשלום.
 1. שינוי תאריך / ביטול הרישום על ידי הנרשם החל מ-48 שעות ואילך לפני מועד הסדנה – לא יינתנו החזרים.
 1. לבעלת האתר הזכות לדחות את מועדי פתיחת הסדנאות. במקרה כזה, הנרשמים יקבלו הודעה מראש ולא יחוייבו בדמי ביטול במקרה של שינוי.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, היצירות והסודות המסחריים, הנם רכושם של אסתי קסטרו בלבד.
 1. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 1. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (https://esticastro.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של בעלת האתר. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.
 1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מבעלת האתר.
 2. בעלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלת האתר.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלת האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 1. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה. 
 1. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 1. למרות האמור לעיל, בעלת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 1. בעלת אתר תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 1. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של בעלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 1. בעלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 1. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של בעלת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, בעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 1. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.
 1. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

יצירת קשר

בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר בין השעות 09:00-16:00 באמצעות כתובת המייל Info@esticastro.com או בטלפון: 052-5297250.

מדיניות משלוחים

משלוחים בארץ

משלוחים עד לבית הלקוח עד 7 ימי עסקים מאישור ההזמנה, ובהתאם לזמינות במלאי, בכל אזורי הארץ למעט:

רמת הגולן וגליל עליון – בימים ב' + ה'

עוטף עזה – בימים א' + ד'

יהודה ושומרון –אחת לשבוע ימים ד-ה

סבב שבועי אחד – ערבה דרומית/אילת/נגב דרומי/בקעת הירדן/ים המלח.

 1. משלוחים בארץ נעשים ע”י חברת משלוחים בעלות של 35 ש״ח שיתווספו לסך ההזמנה.
  ברכישה מעל 600 ש״ח – המשלוח יהיה בחינם.
 2. ייתכנו עיכובים לפני חגים.
 3. זמן אספקת סטים של אוכל עשויות לקחת עד חודש ימים.
 4. בהזמנת שליחות תקבלו הודעת SMS לתיאום מסירה, אנא הקפידו לבדוק הודעות.
 5. במידה ואינכם בבית, ניתן לאשר לשליח השארת המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל ובמקרה זה החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 6. חלוקת המשלוחים הינה בין השעות 8:00 ל 18:00, מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים בשעות אלו, לדוגמה מקום העבודה.
 7. אנחנו עושים את מירב המאמצים לספק לכם את הפריטים במהירות הגבוהה ביותר, יחד עם זאת יתכנו עיכובים שאינם תלויים בנו אלא בחברות השילוח. 

משלוחים לחו״ל:

 1. לביצוע משלוח לחו"ל יש לפנות לתיאום במייל אל Info@esticastro.com
  משלוחים לחו"ל עשויים להיות מחוייבים בעלויות מכס או מע"מ בהתאם לחוקי המדינה. אלו עלויות שקשה לנו לצפות מראש ואין לנו שום שליטה או קשר אליהן. כל עלות שכזו היא על חשבון המזמין.

במקרה של שבר

אם הפריט הגיע שבור בבקשה לשלוח תמונה של הפריט השבור ביום קבלת המוצר כדי שנארגן משלוח מחדש או החזר כספי.

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ואספקתם ניתן לפנות אלינו בין השעות 09:00-16:00 באמצעות כתובת המייל Info@esticastro.com או בטלפון: 052-5297250.

חשבון
מועדפים
מועדפים
התחבר
איפוס סיסמה

איבדת את הסיסמה שלך? יש להזין את שם המשתמש או כתובת האימייל איתה נרשמת וישלח אליך קישור לאיפוס סיסמה במייל.

סל קניות 0

נצפו לאחרונה 0

סייל 15% על כל האתר

15% הנחה
על כל האתר

להתחיל את השנה בסטייל

מבצע מיוחד לחגים! על כל המוצרים שבאתר.
ההנחה מתצעת אוטומטית ותופיע בעמוד התשלום.

המבצע עד ה- 21.09.2023 או עד גמר המלאי | ללא כפל מבצעים
ההנחה לא חלה על מוצרים שכבר בסייל.